top of page

הודעה למשתמשים בכרטיס חניה אלקטרוני "איזי פארק"

השימוש בכרטיס החניה האלקטרוני "איזי פארק", לרבות בפונקציית חניה מתחדשת (בכרטיסי חניה בהם קיימת פונקציה זו), כפוף להוראות חוק העזר העירוני הרלוונטי בתחומי הרשות המקומית בה מתבצעת החניה, לרבות למגבלת השעות המותרת בחוק ו/או בתמרור (ככל שישנה).

אין להשתמש בפונקציית חניה מתחדשת (בכרטיסי חניה "איזי פארק" בהם קיימת פונקציה זו), במקום שבו נקבעה מגבלת שעות חניה בחוק העזר הרלוונטי ו/או בתמרור, לצורך חניה למשך זמן ארוך מהמותר.

נהג שיעשה שימוש בכרטיס החניה האלקטרוני שלא על פי האמור בחוק ו/או בתמרור, עלול לשאת בסנקציות הקבועות בחוק העזר הרלוונטי בגין חניה בניגוד לחוק.

אופקים           קוד     חנייה
אופקים        68-01    רחבי העיר- בכרטיס USB בלבד א'-ה' 07:00-1900 ו'\ערב חג 07:00-14:00

                               זמן חניה מירבי 12 שעות 

אופקים        68-03    רחבי העיר עם תו עסקי בתוקף- שעה ראשונה חינם בכרטיס USB בלבד א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג 07:00-14:00                       

                               זמן חניה מירבי 12 שעות


אופקים        68-02    רחבי העיר תושב- שעה ראשונה חינם בכרטיס USB בלבד א'-ה' 07:00-1900 ו'\ערב חג 07:00-14:00                                                                                 

                               זמן חניה מירבי 2 שעות

אור יהודה    קוד        חנייה:                                                                                                                                                                           
אור יהודה    50-03    מתחם בילוי וקניות: 90 דקות ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א-ה 7-19, ו' 7-13                                                                   

                               זמן חניה מירבי 12 שעות


אור יהודה    50-04    תושב- מתחם בילוי וקניות: 90 דקות ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א-ה 7-19, ו' 7-13                                                       

                               זמן חניה מירבי 12 שעות

 
אור יהודה    50-01    רחבי העיר עד 19: א'-ה' משעה 7:00 עד 19:00, ו'\ערבי חג משעה 07:00 עד 13:00 תושב חינם                                       

                              זמן חניה מירבי 12 שעות


אור יהודה    50-05    אזור תעסוקה ומסחר: 90 דקות ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א-ה 7-19, ו' 7-13                                                               

                              זמן חניה מירבי 12 שעות 


אור יהודה    50-07    אזור התעסוקה -יומי: 90 דקות ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א-ה 7-19, ו' 7-13                                                                                                 

                              זמן חניה מירבי 12 שעות

אופקים        קוד        חנייה:                                                                                                                                                                         זמן חניה מירבי    
אופקים        68-01    רחבי העיר- בכרטיס USB בלבד א'-ה' 07:00-1900 ו'\ערב חג 07:00-14:00                                                                ₪6                                          12 שעות

   
אופקים        68-03    רחבי העיר עם תו עסקי בתוקף- שעה ראשונה חינם בכרטיס USB בלבד א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג 07:00-14:00         ₪2                                          12 שעות

   
אופקים        68-02    רחבי העיר תושב- שעה ראשונה חינם בכרטיס USB בלבד א'-ה' 07:00-1900 ו'\ערב חג 07:00-14:00                             ₪3                                          2 שעות

אור יהודה    קוד        חנייה:                                                                                                                                                            תעריף לשעה           תעריף יומי     זמן חניה מירבי
אור יהודה    50-03    מתחם בילוי וקניות: 90 דקות ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א-ה 7-19, ו' 7-13                                                         ₪5.4                                      12 שעות

   
אור יהודה    50-04    תושב- מתחם בילוי וקניות: 90 דקות ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א-ה 7-19, ו' 7-13                                               ₪2.70                                    12 שעות

   
אור יהודה    50-01    רחבי העיר עד 19: א'-ה' משעה 7:00 עד 19:00, ו'\ערבי חג משעה 07:00 עד 13:00 תושב חינם                                       ₪5.40                                   12 שעות

   
אור יהודה    50-05    אזור תעסוקה ומסחר: 90 דקות ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א-ה 7-19, ו' 7-13                                                      ₪5.40                                    12 שעות

   
אור יהודה    50-07    אזור התעסוקה -יומי: 90 דקות ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א-ה 7-19, ו' 7-13                                                                                 ₪18            12 שעות

אזור             קוד       חנייה:                                                                                                                                                             תעריף לשעה           תעריף יומי    זמן חניה מירבי   
אזור            40-01    רגיל, א-ה משעה 8:00 עד 19:00, ו' משעה 8:00 עד 14:00                                                                                         ₪3.60                                   2 שעות

   
אזור            40-07    יומית (בדגם USB ודגם +)                                                                                                                                                                ₪12            11 שעות

אילת           קוד        חנייה:                                                                                                                                                              תעריף לשעה          תעריף יומי     זמן חניה מירבי  
אילת           18-01     רגיל, א-ה, ו', ש' משעה 9:00 עד 21:00                                                                                                                     ₪5                                       12 שעות

   
אילת             18-7     יומית (בדגם USB ובדגם +)                                                                                                                                                             ₪25             12 שעות  

אשדוד         קוד       חנייה:                                                                                                                                                              תעריף לשעה          תעריף יומי     זמן חניה מירבי  
אשדוד         36-01    א-ה משעה 8:00 עד 20:00 ו' משעה 8:00 עד 14:00. אזרח ותיק פטור מתשלום.                                                             ₪4.20                                  3 שעות

אשקלון        קוד        חנייה:                                                                                                                                                              תעריף לשעה          תעריף יומי     זמן חניה מירבי        
אשקלון        54-01    כלל רחובות העיר שעה ראשונה חינם בכרטיסי USB בלבד. א'-ה' 7:00-19:00, ו' 7:00-13:00                                            ₪1.20                                 12 שעות

באר-שבע     קוד       חנייה:                                                                                                                                                               תעריף לשעה          תעריף יומי     זמן חניה מירבי       
באר שבע     11-03    העיר העתיקה, שוק עירוני ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 9:00 עד 17:00 ו' וערבי חג משעה 9:00 עד 14:00                     ₪5.70                                 3 שעות

       
באר שבע     11-04    העיר העתיקה, שוק עירוני-תעודת תושב (דגם USB בלבד)א-ה משעה 9:00 עד 17:00 ו' וערבי חג 09-00-14:00                   ₪4.30                                3 שעות

       
באר שבע     11-05    חניון העירייה ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 8:00 עד 17:00 ו' וערבי חג משעה 8:00 עד 14:00                                      ₪5.70                                 3 שעות

       
באר שבע     11-06    חניון העירייה למחזיקי ת.תושב ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 8:00 עד 17:00 ו' וערבי חג משעה 8:00 עד 14:00              ₪4.30                                 3 שעות

       
באר שבע     11-07    חניון משכן אומניות הבמה ( בדגם USB ) א-ה משעה 19:00 עד 24:00 ,ש'\חג משעה 21:00 עד 24:00                               ₪5.70                                 3 שעות

       
באר שבע     11-08    חניון משכן אומניות הבמה למחזיקי ת.תושב(בדגם USB )א-ה משעה 19:00 עד 24:00, ש'\חג משעה 21:00 עד 24:00          ₪4.30                                 3 שעות

       
באר שבע     11-01    רחבי העיר, א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו' וערבי חג משעה 8:00 עד 14:00                                                                      ₪5.70                                 3 שעות

       
באר שבע     11-02    רחבי העיר - למחזיקי תעודת תושב, א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו' וערבי חג משעה 8:00 עד 14:00                                     ₪4.30                                 3 שעות

       
באר שבע     11-09    שכ' א'- אזור 2 ואזור 3 (בדגם USB) א'-ה' 08:00-22:00 ,ו'\ערב חג משעה -08:00 14:00                                                 ₪5.70                                 3 שעות

       
באר שבע     11-10    שכ' א'- אזור 2 ואזור 3 - למחזיקי ת.תושב (בכרטיסי USB), א-ה 08:00-22:00 ו' \ערב חג 08:00:14:00                              ₪4.30                                 3 שעות

בית-דגן     קוד         חנייה:                                                                                                                                                                תעריף לשעה          תעריף יומי   זמן חניה מירבי    
בית דגן       62-01    רחבי המועצה- א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג משעה 8:00 עד 13:00 דגם USB בלבד                                           00.₪3                                 11 שעות

בית-שמש    קוד       חנייה:                                                                                                                                                                 תעריף לשעה          תעריף יומי   זמן חניה מירבי       
בית שמש    55-02    מועצה דתית, שעתי- א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו' משעה 8:00 עד 13:0 (מקסימום                                                          ₪4.20                                 11 שעות

       
בית שמש    55-03    מועצה דתית, יומי- א'-ה' -משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג משעה 8:00 עד 16:00                                                                                      ₪15          11 שעות

    
בית שמש    55-04    מרכז מסחרי נוימן שעתיים ראשונות חינם (USB בלבד), א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו' משעה 8:00 עד 13:00                      ₪4.20                                 11 שעות

   
בית שמש    55-01    רחבי העיר, א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו' משעה 8:00 עד 13:00                                                                                   ₪4.20                                 3 שעות

בני ברק     קוד         חנייה:                                                                                                                                                                 תעריף לשעה          תעריף יומי  זמן חניה מירבי  
בני ברק       13-01    א-ה משעה 7:30 עד 19:30 ו' מהשעה 7:30 עד 14:00                                                                                                   ₪5.20                                2:30 שעות

בנימינה-גבעת עדה   קוד         חנייה:                                                                                                                                                   תעריף לשעה          תעריף יומי  זמן חניה מירבי  
בנימינה-גבעת עדה    46-05    אזה"ת - בדגם USB א'-ה' משעה 6:00 עד 18:00, ו' 6:00 עד 15:00, ש' 19:00 עד 23:30                                    ₪4.80                                 3 שעות

   
בנימינה-גבעת עדה    46-06    אזה"ת.תושב בדגם USB ובדגם +, א'-ה' 6:00-18:00, ו' 6:00-15:00, ש' -19:00 23:30                                       ₪2.40                                3 שעות

   
בנימינה-גבעת עדה    46-03    חניוני הרכבת - בדגם USB ובדגם +, תשלום מחצות עד 05:30 בבוקר בכל ימות השבוע                                          ₪4.80                                5.5 שעות

   
בנימינה-גבעת עדה    46-01    א'-ה' משעה 7:00 עד 18:00                                                                                                                           ₪4.80                                3 שעות

   
בנימינה-גבעת עדה    46-08    רח' המלאכה,אזה""ת א'-ה' 6:00-18:00,ו' 6:00-15:00,ש' 19:00-23:30 בדגם USB(דגם + קוד 46-01)                  ₪4.80                                3 שעות

   
בנימינה-גבעת עדה    46-07    רח המלאכה. תושב,אזה""ת: א'-ה' 6:00-18:00, ו' 6:00-15:00, ש' 19:00-23:30                                                  ₪0.48                                3 שעות  


בנימינה-גבעת עדה    46-02    תושב, א'-ה' משעה 7:00 עד 18:00                                                                                                                 ₪0.48                                3 שעות


בנימינה-גבעת עדה    46-04    תושב- חניוני הרכבת - בדגם USB ובדגם +, תשלום מחצות עד 05:30 בבוקר בכל ימות השבוע                                ₪0.48                                5.5 שעות

בת ים          קוד               חנייה:                                                                                                                                                        תעריף לשעה         תעריף יומי    זמן חניה מירבי  
בת ים          06-02    רחבי העיר, ימים א'-ה' משעה 8:00 עד 20:00. יום ו' וערבי חג 8:00-15:00. פטור לבעלי תו תושב                                         ₪6.30                               12 שעות

    
בת ים          06-01    אזור הים : ימים א'-ש' משעה 8:00 עד 22:00. פטור לבעלי תו תושב                                                                                  ₪6.30                               14 שעות

גבעת שמואל        קוד        חנייה:                                                                                                                                                        תעריף לשעה          תעריף יומי         זמן חניה מירבי   
גבעת שמואל         27-01    רחבי העיר. א'-ה' משעה 7:00 עד 19:00 ו'\ערב חג משעה 7:00 עד 13:00. תושב-חינם                                               00.₪5                               2 שעות

   
גבעת שמואל          27-02    רמת הדר.בדגם USB בלבד. א'-ה' משעה 7:00 עד 21:00, ו'\ערב חג משעה 7:00 עד 14:00 תושב - חינם                    ₪5.00                               2 שעות

גבעתיים      קוד             חנייה:                                                                                                                                                                        תעריף לשעה         תעריף יומי          זמן חניה מירבי    
גבעתיים       15-02     א-ה משעה 9:00 עד 19:00, ו' משעה 9:00 עד 13:00                                                                                                            ₪6.30                                           10 שעות    


גבעתיים       15-01     א-ה משעה 9:00 עד 17:00, ו' משעה 9:00 עד 13:00                                                                                                             ₪6.30                                          8 שעות    


גבעתיים       15-04    יומית (בדגם USB ובדגם +) א-ה משעה 9:00 עד 19:00, ו' משעה 9:00 עד 13:00                                                                                                   18.90 ₪          10 שעות    


גבעתיים       15-03    יומית (בדגם USB ובדגם +) א-ה משעה 9:00 עד 17:00, ו' משעה 9:00 עד 13:00                                                                                                   18.90 ₪          8 שעות

גדרה          קוד             חנייה:                                                                                                                                                                         תעריף לשעה         תעריף יומי          זמן חניה מירבי      
גדרה          53-01    א-ה משעה 09:00 עד 19:00, ו' משעה 8:00 עד 15:00                                                                                                              ₪4.23                                             10 שעות

הוד השרון  קוד           חנייה:                                                                                                                                                                            תעריף לשעה         תעריף יומי          זמן חניה מירבי     
הוד השרון    39-01    א-ה משעה 8:00 עד 19:00, ו' משעה 8:00 עד 14:00                                                                                                               00.₪4                                             3 שעות    
הוד השרון    39-02    תושב, א-ה משעה 8:00 עד 19:00, ו' מהשעה 8:00 עד 14:00                                                                                                   00.₪2                                             3 שעות

הרצליה      קוד           חנייה:                                                                                                                                                                             תעריף לשעה        תעריף יומי          זמן חניה מירבי     
הרצליה       09-06    אזור התעשייה ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 8:00 עד 19:00, ו' משעה 8:00 עד 14:00. חנייה חינם לתושבים                               ₪6.20                                             11 שעות    


הרצליה       09-01    סוקלוב ,בן גוריון וחניון הנדיב4, א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00, ו'\ערב חג משעה 8:00 עד 14:00                                                        ₪6.20                                             11 שעות    


הרצליה       09-02    סוקלוב,בן גוריון וחנ' הנדיב4- תושב ,שעת' רא' חינם בUSB א'-ה' 08:00-19:00, ו'\ע' חג משעה 08:00-14:00                                   ₪6.20                                             11 שעות

   
הרצליה       09-05    פארק הרצליה וחופי הים ( בדגם USB בלבד ) א'-ש' ע' חג\חג מהשעה 8:00 עד 24:00. חנייה חינם לתושבים                                     ₪6.20                                             16 שעות    


הרצליה       09-03    הרצליה רחבי העיר (בדגם USB) - א'-ה' 08:00-19:00, ו'\ע' חג משעה 08:00-14:00 חניה חינם לתושבים                                        ₪6.20                                             11 שעות

זכרון יעקב   קוד        חנייה:                                                                                                                                                                             תעריף לשעה          תעריף יומי         זמן חניה מירבי    
זכרון יעקב   49-02    רחבי העיר. א-ו',ש',חג ושבתון ממהשעה 08:00 עד 18:00, בכרטיסי USB ו-6                                                                            00.₪4                                              10 שעות    


זכרון יעקב   49-03    תושב, רחבי העיר: א'-ו',ש',חג ושבתון 08:00:18:00 שעה ראשונה חינם בכרטיסי USB בלבד                                                       ₪4.00                                               10 שעות    


זכרון יעקב   49-01    פארק המושבה. א'-ו',ש',חג ושבתון מהשעה 7:00 עד 23:00                                                                                                    00.₪4                                              16 שעות    


זכרון יעקב   49-04    תושב בעל תו גמלאי , רחבי העיר. א'-ש' מהשעה 08:00 עד 18:00, שעתיים ראשונות חינם בכרטיסי USB בלבד                             00.₪4                                              10 שעות  

חדרה         קוד         חנייה:                                                                                                                                                                              תעריף לשעה         תעריף יומי        זמן חניה מירבי    
חדרה          10-01    אזור הפארק. א'-ה' 07:00-22:00. ו'\ע' חג-ש' ,שבתון 07:00-22:00 תושב פטור                                                                          ₪5.00                                             15 שעות    


חדרה          10-02    חדרה מער - מרכז עסקים ראשי, א'-ה'\שבתון משעה 8:00 עד 20:00 ו'\ע' חג מהשעה 8:00 עד 13:00                                            ₪5.00                                             3 שעות    


חדרה          10-04    מער -מרכז עסקים ראשי- תושב, 3 שעות ראשונות חינם (בדגם USB ) א-ה\שבתון 08:00-20:00, ו' 08:00-13:00                           ₪5.00                                             3 שעות    


חדרה          10-03    רחבי העיר. א'-ה'\שבתון 08:00-20:00, ימי ו' 08:00-13:00 תושב פטור                                                                                     00.₪5                                            12 שעות    

חיפה           קוד        חנייה:                                                                                                                                                                             תעריף לשעה          תעריף יומי       זמן חניה מירבי    
חיפה           04-01    רחבי העיר, א'-ה' משעה 9:00 עד 20:00 ו'/ערבי חג 9:00 עד 15:00                                                                                           ₪5.70                                            2 שעות    


חיפה           04-04    עיר תחתית,לכרטיסי USB בלבד, א'-ה' משעה 9:00 עד 16:00 ו'/ערבי חג 9:00 עד 15:00                                                             ₪5.70                                            2 שעות    


חיפה           04-07    יומית (בדגם USB ובדגם +)                                                                                                                                                                              19.70 ₪            11 שעות  

 

טבריה         קוד        חנייה:                                                                                                                                                                             תעריף לשעה          תעריף יומי       זמן חניה מירבי  
טבריה         24-01    רחבי העיר: א'-ה' משעה 8:00 עד 20:00 ו'/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                                                                            00.₪4                                            12 שעות

   
טבריה         24-02    רח' הגליל: בין רחוב הירקון לרח' הקישון, USB בלבד! א'-ה' משעה 8:00 עד 20:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                   00.₪4                                            1 שעות

   

טירת הכרמל  קוד      חנייה:                                                                                                                                                                             תעריף לשעה         תעריף יומי       זמן חניה מירבי  
טירת כרמל  69-03    אזה""ת צפוני וגן נחום א'-ו'\ערב חג 18:00-24:00 שבת\חג 12:00-24:00 כרטיס USB בלבד                                                           ₪5.80                                            6\12 שעות  

 
טירת כרמל  69-05    חניון ציבורי מערבי אכיפה 24/7 א'-שבת\ ע' חג\חג, שעתיים ראשונות חינם בכרטיס USB בלבד                                                         ₪5.80                                            24 שעות

   
טירת כרמל  69-01    רחבי העיר , א'-ה' 09:00-20:00, ו'\ע' חג 09:00-13:00, כרטיס USB בלבד                                                                                  ₪5.80                                            11 שעות    


טירת כרמל  69-02    רחבי העיר- תושב, שעתיים רא' חינם , א'-ה' 09:00-20:00, ו'\ע' חג -09:00 13:00,כרטיס USB בלבד                                               ₪5.80                                           11 שעות    


טירת כרמל    69-6    שער הכרמל נחום חת- אכיפה 24/7 א'-שבת\ ע' חג\חג כרטיס USB בלבד                                                                                      ₪5.80                                            24 שעות    


טירת כרמל    69-7    שער הכרמל נחום חת- תושב, אכיפה 24/7 א'-שבת\ ע' חג\חג, שעתים רא' חינם בכרטיס USB בלבד                                                  ₪5.80                                            24 שעות  

יהוד            קוד        חנייה:                                                                                                                                                                                 תעריף לשעה      תעריף יומי         זמן חניה מירבי  
יהוד            41-01    רחבי העיר, א'-ה'\ש'\חג משעה 9:00 עד 19:00 ו'\ערבי חג 9:00 עד 14:00. תושבים בעלי תו תושב-חינם                                            ₪5.70                                            3 שעות 

ים המלח- בתי מלון     קוד         חנייה:                                                                                                                                                                   תעריף לשעה      תעריף יומי        זמן חניה מירבי    
ים המלח - בתי מלון    47-01     א'-ה' -משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג משעה 8:00 עד 16:00                                                                                     ₪6.06                                            11 שעות    

 

יקנעם עילית   קוד       חנייה:                                                                                                                                                                                  תעריף לשעה      תעריף יומי          זמן חניה מירבי    

יקנעם עילית 56-01    רגיל - שעתיים ראשונות חינם (בדגם USB),א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                                     ₪3.00                                           11 שעות  

ירושלים         קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                  תעריף לשעה      תעריף יומי           זמן חניה מירבי    
ירושלים       02-07    חניונים יומי: גן הפעמון, התעשייה,הרכבת ובית הדפוס. א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                             18.90 ₪               11 שעות    


ירושלים       02-02    ירושלים-2 שעות. משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                                                               ₪6.30                                           2 שעות    


ירושלים       02-03    ירושלים-3 שעות. משעה 8:00 עד 18:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                                                               ₪6.30                                           3 שעות  

 
ירושלים       02-17    דרך יריחו- - א'-ה' משעה 8:00 עד 17:00 ו'/ערבי חג 8:00 עד 13:00.בכרטיסי USB בלבד                                                                 ₪6.30                                           3 שעות    


ירושלים       02-05    חניונים. גן הפעמון,התעשייה,הרכבת ובית הדפוס. א'-ה' 08:00-19:00 ו'/ערבחג 08:00-13:00 בכרטיסי +ו-USBבלבד                           ₪6.30                                           11 שעות   


ירושלים       02-10    הר הצופים חניה יומית לסטודנטים ( בדגם + ובדגם USB בלבד) א-ה משעה 8:00 עד 18:00 ו' 8:00 עד 13:00                                                                ₪16                   10 שעות    


ירושלים       02-09    הר הצופים- חניית סטודנטים( בדגם + ובדגם USB) . א-ה 8-18, ו' 8-13                                                                                          ₪3.20                                           10 שעות

   
ירושלים       02-15    הרצוג ומלחה - א'-ה' משעה 8:00 עד 20:00 ו'/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                                                           ₪6.30                                           2 שעות  

כפר סבא       קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                  תעריף לשעה      תעריף יומי           זמן חניה מירבי
כפר סבא      16-06    חנ' הפארק ואיצטדיון (USB) א'-ה' 22:00-05:00 (כרטיס 6 ומטה -קוד 01)                                                                                      ₪5.45                                           7 שעות  

     
כפר סבא      16-09    חנ' הפארק ואיצטדיון-סופ""ש- (USB). ו'\ע' חג\שבת\חג 07:00-22:00 (כרטיס 6 ומטה -קוד 01)                                                         ₪5.45                                           15 שעות  

     
כפר סבא      16-03    חניון הקאנטרי (USB בלבד). א'-ה' משעה 17:00-22:00, ו'\ע' חג\ש'\חג 08-22                                                                                ₪5.45                                           14 שעות  

     
כפר סבא      16-07    רח' ויצמן\אשכול ותעשייה, חנ' מ.עיר\ תעשיה (USB) א'-ה'8-19, ו'\ע' חג 8-13 (כרטיס 6 בקוד 01)                                                      ₪5.45                                           3 שעות

       
כפר סבא      16-01    רחובות מ העיר. חניוני: נורדאו\הרכבת וביה""ח מאיר . ימים א'-ה' 8-17 ו' 8-13                                                                                 ₪5.45                                            9 שעות

       
כפר סבא      16-08    שכונות ירוקות: (USB בלבד) א'-ה' 08:00-16:00 ו'\ערב חג 08:00-13:00 תושב חינם                                                                      ₪5.45                                            8 שעות      

 
כפר סבא      16-02    תושב-ויצמן\אשכול\א' תעש' חנ' -מ.העיר\תעש' 3 ש' חינ+ 3 ת' רגיל ואח""כ 2.70(USB) א'-ה' 8-19 ו' 8-13 "                                       5.45\2.73₪                                    12 שעות    

 

כפר קאסם    קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                  תעריף לשעה      תעריף יומי           זמן חניה מירבי
כפר קאסם   64-01   אזה""ת לב הארץ. א'-ו',ע' חג, שבת ומועדים 08:00-20:00, בכרטיסי USB בלבד. פטור לתושב                                                            00.₪4                                            12 שעות    

   

כפר שמריהו  קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                  תעריף לשעה      תעריף יומי           זמן חניה מירבי
כפר שמריהו 35-01    א-ה משעה 7:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 15:00                                                                                                                  ₪6.20                                             3 שעות  

     
כפר שמריהו 35-02    רחוב הורדים ( בדגם USB בלבד) א'-ה',ו', שבת,ערבי חג .7\24 כל שעה מחויבת                                                                               ₪6.20                                             3 שעות    

כרמיאל         קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                  תעריף לשעה      תעריף יומי           זמן חניה מירבי
כרמיאל        34-07    הגליל,בירנית שד, נשיאי ישראל (בדגם USB , +)א'-ה' 8:30-1900 ו\ע' חג -08:30 13:00                                                                  ₪4.00                                           6:40 שעות

       
כרמיאל        34-06    פארקים עירוניים. א'-ו'\ערבי חג,ש' 08:30-24:00 (בדגם USB בלבד,דגם + ומטה קוד 34-01) תושב-ללא עלות                                     ₪4.00                                            6.40 שעות  

     
כרמיאל        34-01    רחבי העיר א-ה משעה 8:30 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:30 עד 13:00                                                                                                  ₪4.00                                           6:40 שעות  

 

לוד               קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                  תעריף לשעה      תעריף יומי           זמן חניה מירבי
לוד              29-01    א-ה משעה 7:00 עד 18:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 13:00                                                                                                                 ₪3.00                                             11 שעות

       
לוד              29-07    יומית, א-ה משעה 7:00 עד 18:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 18:00                                                                                                                                    ₪15                    11 שעות    

פארק תעשיה חבל מודיעין  קוד      חנייה:                                                                                                                                                               תעריף לשעה      תעריף יומי           זמן חניה מירבי
פארק תעשיה חבל מודיעין   67-1    איירפורט סיטי- חניון גולן, שעתי- א'-ה' 07:00-24:00, ו'\ערב חג 07:00-13:00 בכרטיס USB בלבד                                 ₪4.60                                             13 שעות

       
פארק תעשיה חבל מודיעין   67-2    איירפורט סיטי- חניון גולן, יומי- א'-ה' 07:00-24:00, ו'\ערב חג 07:00-13:00 בכרטייס USB בלבד                                                               ₪25                    13 שעות  

מ.א. לב השרון        קוד        חנייה:                                                                                                                                                                        תעריף לשעה      תעריף יומי           זמן חניה מירבי
מ.א. לב השרון         61-03    יומי רחבי המועצה-בכרטיס USB בלבד א'-ה' משעה 9:00 עד 19:00. ו'\ערב חג משעה 9:00 עד השעה 14:00                            ₪35                                              10 שעות

   
מ.א. לב השרון         61-02    תושב- שעתיים ראשוונת חינם בכרטיס USB. א'-ה' משעה 9:00 עד 19:00. ו'\ערב חג משעה 9:00 עד השעה 14:00                    ₪5.30                                           10 שעות  

 
מ.א. לב השרון         61-01    רחבי המועצה כרטיס USB בלבד. א'-ה' משעה 9:00 עד 19:00. ו'\ערב חג משעה 9:00 עד השעה 14:00                                   ₪5.30                                             10 שעות  

 כרמיאל         קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                  תעריף לשעה      תעריף יומי            זמן חניה מירבי
מגדל העמק  33-01      א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                                                                                                00.₪3                                           11 שעות    

מודיעין-מכבים-רעות קוד      חנייה:                                                                                                                                                                         תעריף לשעה     תעריף יומי              זמן חניה מירבי
מודיעין-מכבים-רעות  60-02    ענבה דרום. א'-ה' 06:00-21:00, בכרטיסי USB ו-6 פלוס (4-5 משתמשים בקוד 1) תושב פטור                                                  ₪5.00                                            14 שעות    
מודיעין-מכבים-רעות  60-01    ענבה צפון, א'-ה' 08:00-21:00, בכרטיסי USB ו-6 פלוס (4-5 משתמשים בקוד 1) תושב פטור                                                   ₪5.00                                            12 שעות    
מודיעין-מכבים-רעות  60-04    "מרכז העיר, א'-ה' - 07:00-21:00 ( USB בלבד ופלוס ) ש'\ערב חג 07:00-13:00                                                                   ₪5.00                                            8 שעות    
מודיעין-מכבים-רעות  60-05    "מרכז העיר-תושב,שעתיים ראשונות חינם. א'-ה' - 07:00-21:00 ( USB בלבד ) ש'\ערב חג 07:00-13:00                                   ₪5.00                                            8 שעות    
מודיעין-מכבים-רעות  60-03    "חניון העירייה, א'-ה' - 07:00-19:00 (בדגם USB ובדגם פלוס בלבד ) פטור לתושב                                                                  ₪5.00                                            12 שעות    

נהריה         קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                  תעריף לשעה     תעריף יומי               זמן חניה מירבי
נהרייה         19-01     א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                                                                                                   ₪4.20                                            11 שעות  

נס ציונה      קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                  תעריף לשעה     תעריף יומי               זמן חניה מירבי
נס ציונה       25-03    אזור 3: אזה""ת- שעה ראשונה חינם בדגם USB בלבד- א'-ה' 07:00-19:00, ו'\ערבי חג 07:00-14:00                                                   00.₪4                                             12 שעות    
נס ציונה       25-02    אזור 2: רחבי העיר- א'-ה' 07:00-19:00, ו'\ערבי חג 07:00-14:00                                                                                                    00.₪4                                             12 שעות    
נס ציונה       25-01    אזור 1: פארק המדע- א'-ה'/שבתון משעה 7:00 עד 00:00 ו'/ערבי חג 7:00 עד 14:00                                                                          00.₪4                                              17 שעות    

נצרת       קוד            חנייה:                                                                                                                                                                                   תעריף לשעה      תעריף יומי               זמן חניה מירבי
נצרת           38-01    ב'-ו',שבת משעה 7:30 עד 21:00 ו/ערבי חג 7:30 עד 21:00                                                                                                            00.₪3                                              2 שעות    

נצרת עלית       קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                  תעריף לשעה      תעריף יומי               זמן חניה מירבי
נצרת עילית  32-01    רחבי העיר:א'-שבת\ע' חג\חג 07:00-24:00 ( בדגם USB ובדגם +)                                                                                                   ₪3.8                                                17 שעות    
נצרת עילית  32-07    רחבי העיר: יומית- א'-שבת\ע' חג\חג 07:00-24:00 ( בדגם USB ובדגם +)                                                                                                              15.30 ₪                      17 שעות    

נשר           קוד        חנייה:                                                                                                                                                                                     תעריף לשעה      תעריף יומי                זמן חניה מירבי
נשר            63-01    רחבי העיר : א'-ה' 08:00-19:00 בכרטיס USB בלבד ,תושב ללא תשלום                                                                                            00.₪4                                              11 שעות 


נשר            63-02    רחבי העיר- יומי : א'-ה' 08:00-19:00 בכרטיס USB בלבד, תושב ללא תשלום                                                                                                              ₪12                         11 שעות  

נשר            63-04    פארק קק"ל ורח' החרוב יומי : א'-ו, ש' ומועדים 08:00-19:00 בכרטיס USB בלבד, תושב ללא תשלום                                                                               ₪12                        11 שעות

נתניה         קוד        חנייה:                                                                                                                                                                                     תעריף לשעה      תעריף יומי                זמן חניה מירבי
נתניה          14-01    א'-ה' משעה 9:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 9:00 עד 13:00                                                                                                                   ₪5.50                                               2 שעות  

 
נתניה          14-03    התעשיות ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 9:00 עד 17:00 ו/ערבי חג 9:00 עד 13:00                                                                          ₪5.50                                              2 שעות  

 
נתניה          14-04    תושב, התעשיות ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 9:00 עד 17:00 ו/ערבי חג 9:00 עד 13:00                                                                ₪2.75                                               2 שעות

   
נתניה          14-02    תושב, א'-ה' משעה 9:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 9:00 עד 13:00                                                                                                          ₪2.75                                              2 שעות  

עכו            קוד        חנייה:                                                                                                                                                                                     תעריף לשעה      תעריף יומי                זמן חניה מירבי
עכו             20-01    רחבי העיר א'-ה' משעה 7:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 7:00 עד 14:00                                                                                                    00.₪4                                             2.5 שעות    


עכו             20-03    פ. לילי שרון, ההגנה, א'-ה' 24:00- 7:00 ו'/ערב חג, ש'/חג 7:00-24:00 (בדגם+,USB) תושב ללא תשלום                                                00.₪4                                             17 שעות  

 
עכו             20-07    חניון האקליפטוס (בדגם + ו- USB ) ו'\ערבי חג ש\חג משעה 08:00 עד שעה 20:00 תושב ללא תשלום                                                     00.₪4                                             12 שעות  

 
עכו             20-05    פינקס,פינסקר ובית המשפט ( בדגם USB ובדגם פלוס) א-ה משעה 7:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 14:00                                          00.₪4                                             12 שעות  

 
עכו             20-06    תושב,פנקס, פינסקר ובית המשפט (בדגם USB ובדגם פלוס) א-ה משעה 7:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 14:00                                  ₪2.00                                             12 שעות  

 
עכו             20-02    רחבי העיר- תושב א'-ה' משעה 7:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 7:00 עד 14:00                                                                                          00.₪2                                             2.5 שעות  

עמק יזרעאל מ"א 13 קוד        חנייה:                                                                                                                                                                      תעריף לשעה      תעריף יומי                זמן חניה מירבי
עמק יזרעאל מ"א 13   58-01    חניה במועצה אזורית עמק יזרעאל.א'-ה': משעה 07:00 עד שעה 16:00                                                                                  00.₪5                                             9 שעות  

עפולה         קוד     חנייה:                                                                                                                                                                                    תעריף לשעה      תעריף יומי                זמן חניה מירבי
עפולה         22-01    א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                                                                                      00.₪3                                             12 שעות    

ערד            קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                    תעריף לשעה      תעריף יומי                זמן חניה מירבי
ערד            48-01    א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                                                                                      ₪4.17                                               3 שעות    


פתח תקווה  קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                   תעריף לשעה      תעריף יומי                זמן חניה מירבי
פתח תקווה  05-01    מרכז העיר, א-ה משעה 8:30 עד 19:30 ו/ערבי חג 8:30 עד 14:00                                                                                                     ₪4.20                                              2 שעות   

 
פתח תקווה  05-03    אזה"ת ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 7:30 עד 16:00 ו/ערבי חג 7:30 עד 14:00                                                                              ₪4.20                                              2 שעות  

 
פתח תקווה  05-04    תושב, אזה"ת ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 7:30 עד 16:00 ו/ערבי חג 7:30 עד 14:00                                                                    ₪2.10                                               2 שעות

 
פתח תקווה  05-05    בתי החולים, בזל ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 7:30 עד 19:30 ו/ערבי חג 7:30 עד 14:00                                                                ₪4.20                                              2 שעות

   
פתח תקווה  05-07    פתח תקווה -יומי באז""הת בלבד ( בדגם USB ובדגם +) א-ה משעה 7:30 עד 16:00 ו/ערבי חג 7:30 עד 14:00                                                                ₪15                         8:30 שעות

   
פתח תקווה  05-02    תושב , מרכז העיר א-ה משעה 8:30 עד 19:30 ו/ערבי חג 8:30 עד 14:00                                                                                           ₪2.10                                              2 שעות

   
פתח תקווה  05-06    תושב- בתי החולים, בזל (בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 7:30 עד 19:30 ו/ערבי חג 7:30 עד 14:00                                                       ₪2.10                                               2 שעות

צפת            קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                    תעריף לשעה      תעריף יומי                זמן חניה מירבי 
צפת            23-01    רחבי העיר - תעריף שעתי, א-ה משעה 8:00 עד 16:00                                                                                                                     00.₪4                                              8 שעות

   
צפת            23-07    רחבי העיר - תעריף יומי, בדגם USB ובדגם +, א-ה משעה 8:00 עד 16:00                                                                                                                 ₪20                          8 שעות

   
צפת            23-02    רחבי העיר - תעריף שעתי לתושב - שעה ראשונה חינם לבעלי תו תושב. בדגם USB בלבד. א-ה משעה 8:00 עד 16:00                             00.₪4                                              8 שעות  

קדימה- צורן  קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                   תעריף לשעה      תעריף יומי                 זמן חניה מירבי
קדימה-צורן  59-01    אזה""ת מזרחי ומערבי, א'-ה' מהשעה 07:00 עד 16:00. תושב ללא תשלום                                                                                          ₪4.20                                               9 שעות

   

קצרין           קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                    תעריף לשעה      תעריף יומי                  זמן חניה מירבי
קצרין           57-01    שעתיים ראשונות חינם בדגם USB. א'-ה':מ-08:00 עד 18:00, ו'\ערבי חג: מ 08:00 עד 14:00                                                               2.00                                                  10 שעות  

קרית אונו     קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                    תעריף לשעה      תעריף יומי                  זמן חניה מירבי
קרית אונו     28-03    א-ה משעה 08:00 עד 16:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00 (בדגם USB בלבד)                                                                                        ₪4.90                                               8 שעות  

 
קרית אונו     28-01    א-ה משעה 07:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                                                                                                    ₪4.90                                              12 שעות  

     
קרית אונו     28-02    א-ה משעה 08:00 עד 20:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00 (בדגם USB בלבד)                                                                                        ₪4.90                                               12 שעות  

     
קרית אונו     28-04    א-ה משעה 16:00 עד 22:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00 (בדגם USB בלבד)                                                                                        ₪4.90                                              6 שעות      

קרית ביאליק    קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                תעריף לשעה      תעריף יומי                   זמן חניה מירבי
קרית ביאליק 12-01    א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                                                                                     ₪3.00                                               2 שעות    

   

קרית גת    קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                      תעריף לשעה      תעריף יומי                   זמן חניה מירבי

קרית גת      08-01    רחבי העיר. א'-ה' מהשעה 07:00 עד 19:00 שעה ראשונה חינם. לכרטיסי USB בלבד.                                                                           ₪3.50                                               12 שעות    

קרית טבעון קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                     תעריף לשעה      תעריף יומי                   זמן חניה מירבי
קרית טבעון  21-01    א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                                                                                                    00.₪3                                               2 שעות    

קרית ים קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                          תעריף לשעה      תעריף יומי                   זמן חניה מירבי
קרית ים       65-04    חניון השוק- גולדה מאיר, מעל 10 טון בדגם USB , א'-ה' -מ-7:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג מ- 7:00 עד 19:00                                               ₪3.65                                               12 שעות    

 
קרית ים       65-03    חניוני חוף הים- א'-ו',ע' חג שבת ומועד ' -מ-7:00 עד 24:00 בדגם USB ,מקס' 10.96 שח ליום, תושב פטור                                               ₪3.65                                               17 שעות    .

    
קרית ים       65-01    רחבי העיר: א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג 07:00:1300 בדגם USB , מקסימום ליום 10.96                                                                    ₪3.65                                               12 שעות

       
קרית ים       65-02    רחבי העיר- תושב שעתיים חינם בדגם USB א'-ה' 07-19 ו'\ע' חג 07:13 בדגם USB, מקס' ליום 10.96 שח                                              ₪3.65                                               12 שעות  

קרית מוצקין קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                     תעריף לשעה      תעריף יומי                   זמן חניה מירבי   
קרית מוצקין  31-01    א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00. קרית מוצקין נותנת פטור לגימלאים                                                                .    ₪5.00                                               2 שעות  

קרית מלאכי קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                      תעריף לשעה     תעריף יומי                    זמן חניה מירבי   
קרית מלאכי  45-01    שעה ראשונה חינם ברחבי העיר וחניונים-בדגם USB בלבד.א'-ה' 7-19, ו',ערבי חג -7 13                                                                        ₪5.00                                                12 שעות

       
קרית מלאכי  45-02    תושב, שעה ראשונה חינם ברחבי העיר וחניונים- בדגם USB בלבד. א'-ה' 7-19, ו',ערבי חג 7-13                                                             ₪2.50                                                12 שעות  

קרית שמונה קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                      תעריף לשעה    תעריף יומי                     זמן חניה מירבי  
קרית שמונה 51-01    רחבי העיר: א'-ה' משעה 8:00 עד 18:00                                                                                                                                         ₪4.50                                                 10 שעות  

     
קרית שמונה 51-02    תושב בעל תו- שעתיים ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א'-ה' משעה 08:00 עד 18:00                                                                        ₪2.50                                                 10 שעות

       
קרית שמונה 51-07    יומית ( בדגם פלוס ובדגם USB בלבד ) א'-ה' משעה 8:00 עד 18:00                                                                                                                          ₪15                              10 שעות

   
קרית שמונה 51-03    מבקר בעל תו: שעה ראשונה 2.5 ש""ח ( בדגם USB בלבד ) א'-ה' משעה 8:00 עד 18:00                                                                       ₪4.5                                                   10 שעות  

  

ראש העין     קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                      תעריף לשעה   תעריף יומי                     זמן חניה מירבית

ראש העין     30-01    בדגם USB (מקסימום 20 ש""ח) ובדגם פלוס, א-ה משעה 7:00 עד 20:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 14:00 תושבים פטורים                                 00.₪4                                                 13 שעות  

ראש העין     30-02    שבזי ב USB (מקסימום 20 ש"ח) ובדגם פלוס. א-ה מ 10:00 עד 18:00 ו/ערבי חג 9:00 עד 14:00                                                           00.₪4                                                 8 שעות  

 
ראש העין     30-07    חניה יומית בדגם USB ופלוס. א-ה משעה 7:00 עד 20:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 14:00 תושבים פטורים                                                                             ₪20                              13 שעות

   
ראש העין     30-08    שבזי חניה יומית בדגם USB ופלוס. א-ה משעה 10:00 עד 18:00 ו/ערבי חג משעה 9:00 עד 14:00                                                                                ₪20                              8 שעות

ראשון לציון   קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                  תעריף לשעה        תעריף יומי                     זמן חניה מירבית
ראשון לציון   07-01    א-ה משעה 7:00 עד 19:00 ו/ערבי חג מהשעה 7:00 עד 13:00                                                                                                           ₪5.90                                                 3:20 שעות    


ראשון לציון   07-03    אזה""ת/חוף הים ( רק בדגם USB ) א-ה משעה 7:00 עד 24:00 ו/ערבי חג, שבת 7:00 עד 24:00                                                             ₪5.90                                                 3:20 שעות    


ראשון לציון   07-07    יומית ( בכרטיס מדגם USB ומדגם פלוס ) א-ה משעה 7:00 עד 24:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 24:00                                                                                   ₪22                              17 שעות

רחובות       קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                      תעריף לשעה   תעריף יומי                     זמן חניה מירבית 
רחובות        17-02    יומי- מסוף תחבורתי רחוב ענטין ואריה שושן (בדגם USB ובדגם +)א'-ה' 8:00-19:00 ו'/ערבי חג 8:00-13:00                                                                   ₪10                             12 שעות    


רחובות        17-05    יומי- פארק הורביץ (בדגם USB ובדגם +) א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג מהשעה 8:00 עד 13:00                                                                      ₪15                              12 שעות

 
רחובות        17-04    יומי- פארק המדע. א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג מהשעה 8:00 עד 13:00                                                                                                      ₪19                              12 שעות

   
רחובות        17-01    שעתי :רחבי העיר, בי""ח קפלן ופארק המדע.א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג מהשעה 8:00 עד 13:00                                              ₪4.50                                                2 שעות

רמלה         קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                      תעריף לשעה   תעריף יומי                     זמן חניה מירבית  
רמלה            66-5    אזהת רכב כבד א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג 07:00-14:00, בכרטיס USB בלבד                                                                                   ₪6.30                                                12 שעות

 
רמלה            66-6    אזהת רכב כבד, תושב, א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג 07:00-14:00, בכרטיס USB בלבד                                                                        ₪6.30                                                12 שעות

   
רמלה            66-3    חניוני העיר ואזהת רכב פרטי - א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג 07:00-14:00, בכרטיס USB בלבד                                                              00.₪4                                                12 שעות  

 
רמלה            66-4    חניוני העיר ואזהת רכב פרטי, תושב, שע' ראשונות חינם- א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ע' חג 07:00-14:00, USB בלבד                                         00.₪4                                                12 שעות

  
רמלה            66-1    רחבי העיר- א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג 07:00-14:00, בכרטיס USB בלבד"                                                                                       00.₪4                                                12 שעות

   
רמלה            66-2    רחבי העיר, תושב, שעתיים ראשונות חינם- א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג -07:00 14:00, בכרטיס USB בלבד                                             00.₪4                                                12 שעות

רמת גן       קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                      תעריף לשעה   תעריף יומי                     זמן חניה מירבית  
רמת גן        01-01    עיר גנים ויתר חלקי העיר א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00 תושב ללא תשלום                                                             ₪6.30                                                3 שעות    


רמת גן        01-03    יומי - סובב איצטדיון (בדגם USB ובדגם +), א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 08:00-13:00 תושב ללא תשלום                                                       25.20 ₪                            11 שעות

   
רמת גן        01-04    סובב איצטדיון ובר אילן (בדגם USB) א-ה משעה 8:00 עד 19:00, ו/ערבי חג -08:00 13:00 תושב ללא תשלום                                             ₪6.30                                                11 שעות

   
רמת גן        01-02    סובב קניון איילון. כרטיס USB בלבד, שעתיים ראשונות חינם. א-ה משעה 8:00 עד 18:00 תושב חינם                                                          ₪6.30                                                3 שעות  

 
רמת גן        01-05    תושב -עיר גנים, לב העיר,הרצל,ביאליק והבורסה.א-ה 08:00-19:00, ו/ע' חג -08:00 13:00 בדגמי + ו-USBבלבד                                         ₪3.15                                                3 שעות

   
רמת גן        01-07    יומי - בר אילן ( בדגם USB ובדגם +) א-ה משעה 8:00 עד 19:00, ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00 תושב ללא תשלום                                                               ₪16                               11 שעות

   
רמת גן        01-08    חניוני העיר: א'-ה', ו'/ ע' חג/ש'/חג/ שבתון אכיפה 24/7!! בUSB !! כרטיס 6 ומטה: קוד 01-01. תושב חינם                                                     ₪6.30                                               24 שעות

רמת השרון  קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                      תעריף לשעה   תעריף יומי                     זמן חניה מירבית
רמת השרון  26-02    חניון ורחוב הנצח (משני צדדיו)בדגם USB, תושב פטור אך חייב תו. א'-ה' -09:00 19:00 ו'\ע' חג 09:00-14:00                                             ₪6.30                                               10 שעות      

 
רמת השרון  26-01    רחבי העיר: א'-ה' 09:00-19:00 ו'\ע' חג 09:00-14:00 , תושב פטור אך חייב תו                                                                                       ₪6.30                                                 9 שעות

רעננה          קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                     תעריף לשעה   תעריף יומי                     זמן חניה מירבית     
רעננה          37-04    רעננה-קרית אתגרים (בדגם USB ובדגם +). א-ה משעה 8:00 עד 20:00 ו/ערבי חג מהשעה 8:00 עד 14:00                                               ₪6.30                                                12 שעות

       
רעננה          37-02    רעננה-אחוזה/רחבי העיר (בדגם USB ובדגם +). א-ה משעה 8:00 עד 20:00 ו/ערבי חג מהשעה 8:00 עד 14:00                                          ₪6.30                                               12 שעות  

     
רעננה          37-01    רעננה- מתחם הפארק. א-ה משעה 7:00 עד 22:00 ו/ערבי חג, שבת מהשעה 7:00 עד 22:00                                                                    ₪6.30                                               15 שעות  

     
רעננה          37-03    מתחם קניות פארק מול. א'-ה' משעה 08:00 עד שעה 20:00. חינם לתושב עם תו. (בדגם + יש להשתמש ב 37-02)                                       ₪6.30                                               12 שעות

שוהם          קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                      תעריף לשעה   תעריף יומי                     זמן חניה מירבית    
שוהם           52-01    עד שעתיים ראשונות חינם ( בדגם USB בלבד ). א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג מהשעה 8:00 עד 13:00                                          ₪3.50                                               5 שעות

תל אביב -יפו   קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                  תעריף לשעה   תעריף יומי                     זמן חניה מירבית  
תל אביב -יפו   03-02    א'-ה' 9:00-17:00 ו'\ערב חג 9:00-13:00 .בין 09:00 -17:00 חניה מותרת רק לתושב האזור בעל תו חניה אזורי.                                           ₪6.20                                              3 שעות  

     
תל אביב -יפו   03-01    א-ה משעה 9:00 עד 19:00 ו/ערבי חג מהשעה 9:00 עד 13:00. פטור לבעלי תו חניה אזורי.                                                                       ₪6.20                                               3 שעות

       

bottom of page