תקנון התקנה ושימוש

1. קבלת תנאי תקנון זה.

חברת איזיפארק בע"מ ("איזיפארק" או "אנחנו"), בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות קשורות שלה, מעוניינת להקנות לך רישיון לשימוש בתוכנה (כהגדרתה להלן), אשר זמינה ב- http://www.easypark.co.il /   או באתרי משנה או באתרים אחרים אשר בבעלותנו או אשר מופעלים על ידינו ("האתר"), אך ורק בכפוף לכך שהינך מקבל כל את תנאי תקנון זה ("ההסכם" או "התנאים" או "תנאים אלה").

אנא קרא את ההסכם בקפידה. על ידי לחיצה על כפתור "אני מסכים" (או שווה ערך) ו/או באמצעות שימוש בתוכנה (כהגדרתה להלן) ו/או שימוש באתר (כהגדרתו להלן), הנך מאשר כי קראת בעיון את התנאים ואתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה וכל יתר ההנחיות והכללים שיפורסמו (כיום או לאחר מכן) החלים על התוכנה, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן ביחד, "הכללים"). אם אתה מסכים לתנאים אלה בשם חברה או ישות משפטית אחרת, אתה מצהיר שיש לך את הסמכות החוקית לחייב את הישות המשפטית לתנאים אלה. אם אינך לך סמכות כזו, או אם אתה לא רוצה להיות מחויב לתנאי ההסכם, בחר בכפתור "איני מסכים" (או שווה ערך) ואסור לך להשתמש בתוכנה באתר זה או בכל מדיה אחרת אשר מכילה את התוכנה.

התנאים והכללים מהווים את ההצהרה המלאה והבלעדית של ההסכם בינך לבין איזיפארק , וגוברים על כל הצעה או הסכמה קודמת, בעל פה או בכתב, המתייחסים לנושא של התנאים והכללים. במקרה של סתירה בין הוראות תנאים אלה, וההוראות של הכללים, הוראות תנאים אלה יגברו.

2. הגדרות.

"התוכנה" הינה תוכנת טעינה הניתנת להורדה באתר איזיפארק, אשר בחרת להוריד להתקנה ו/או שימוש על המחשב שלך (בגרסה שבחרת) מהאתר ו/או מאיזיפארק או נותני הרישיון המורשים שלה, וכוללת קבצים הניתנים לקריאה על-ידי מכונה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, ספריות, קבצי מקור, קבצי כותרת, וקבצי נתונים), כל עדכונים או תיקוני שגיאות הניתנים על ידי איזיפארק (אם בכלל), וכל מדריכים למשתמש, מדריכי תכנות ומסמכים אחרים המסופקים לך על ידי איזיפארק על פי הסכם זה.

"מכשיר איזיפארק " הינו כרטיס אלקטרוני קטן לשימוש ברכב של חברת איזיפארק המשמש פתרון לניהול תשלומים עבור חניה.

3. רישיון לשימוש.

בכפוף לתנאים של הסכם זה, איזיפארק מעניקה לך רישיון לא בלעדי, לא ניתן להעברה ומוגבל, ללא דמי רישיון, לשימוש פנימי ובאופן אישי של התוכנה, כשהיא שלמה וללא שינוי, למטרה הבלעדית של טעינת מכשיר איזיפארק השייך לך,פריקת היסטורית החניות שלו וקבלת היסטורית חניות וטעינות ("הרישיון").

4. הגבלות.

הרישיון מאפשר לך להתקין ולהשתמש בעותק אחד של התוכנה במחשב אחד בכל פעם, ואתה לא רשאי להפוך אותו לזמין ברשת שבה התוכנה עשויה להיות בשימוש על ידי מספר מחשבים בו זמנית. אינך רשאי להעתיק, לשנות, לבצע הידור ( decompile ), לפרק, לבצע הנדסה לאחור או ליצור עבודות נגזרות של התוכנה. אינך רשאי להשכיר, להחכיר, להשאיל או להעניק רישיון משנה לתוכנה. אם עדכון תוכנה מחליף לחלוטין (התקנה מלאה) גרסת תוכנה קודמת שברישיון, אינך רשאי להשתמש בשתי הגרסאות של התוכנה באותו הזמן, ואינך רשאי להעבירן בנפרד. אתה מכיר בעובדה כי התוכנה פותחה לשימוש כללי, והיא לא פותחה או נועדה לשימוש ביישומים מסוכנים במהותם, ובכלל זה יישומים שעלולים להעמיד בסכנה לפגיעה בגוף, והיא אינה מיועדת לשימוש בהפעלה של מתקנים גרעיניים, ניווט כלי טיס או מערכות תקשורת, מערכות בקרת תנועה אוויריות, מכונות להצלת חיים או ציוד אחר שבו הכשל של התוכנה עלול להוביל למוות, לפציעה גופנית או לנזק פיזי או סביבתי חמור, ואיזיפארק מתנערת מכל אחריות, מפורשת או מכללא, להתאמה לשימושים כאלה.

התוכנה מוגנת בזכויות יוצרים. אף זכות, בעלות או עניין בכל סימן מסחרי, סימן שירות, לוגו או שם מסחרי של איזיפארק או נותני הרישיון שלה מוענקים במסגרת הסכם זה. פרט לרישיון שהוענק במסגרת הסכם זה במפורש, כל זכות, בעלות ועניין הקשורים לתוכנה או כל חלק מן האתר, או כל זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות הגלומות בהם או שנעשה בהן שימוש בקשר אליהם וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות או הנלוות לאמור, יישארו של איזיפארק ונותני הרישיון שלה. איזיפארק שומרת לעצמה את כל הזכויות בתוכנה שלא הוענקו לך במפורש בתנאים אלה.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלה, איזיפארק היא הבעלים של כל השינויים והעבודות הנגזרות של התוכנה, בין אם נעשו על ידי איזיפארק , על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו, ושל כל הצעות, רעיונות, שיפורים, בקשות, משובים, המלצות או כל מידע אחר המסופק על ידך או על ידי כל גורם אחר בקשר עם התוכנה.

לא תבצע (ולא תאפשר לצד שלישי כלשהו לבצע) כל פעולה שאינה עולה בקנה אחד עם הבעלות והאינטרסים של איזיפארק כאמור לעיל, ולא תסייע לכל צד שלישי לעשות מעשה כאמור, ואתה תדווח ל איזיפארק מיד בכתב על כל מקרה של חשד להפרת זכויות קניין רוחני הקשורות לתוכנה ותיתן ל איזיפארק סיוע סביר בחקירת המעשים המפרים והעמדה לדין בקשר איתם.

5. הסכמה לשימוש בנתונים.

אתה מסכים ש איזיפארק והחברה האם שלה וכל החברות הקשורות שלה עשויים לאסוף ולהשתמש במידע טכני ובמידע קשור, לרבות אך ללא הגבלה, מידע טכני אודות המחשב שלך, המערכת שלך ויישום התוכנה שלך, וציוד היקפי שלך, אשר נאסף מעת לעת כדי לאפשר מתן עדכוני תוכנה, תמיכה במוצר ושירותים אחרים עבורך (אם בכלל) הקשורים לתוכנה. איזיפארק עשויה להשתמש במידע זה כדי לשפר את המוצרים שלנו או לצורך מתן שירותים או טכנולוגיות לך.

6. כללי התנהגות.

גישה ושימוש באתר, בתוכנה וכל התכנים שניתנים באתר או דרך התוכנה או שהשגת בדרך אחרת בקשר עם האתר או התוכנה ("תוכן") מותר אך ורק כל עוד אתה עומד בכל הוראה מהוראות תנאי הסכם זה.

בקשר עם שימוש שלך באתר, בתוכנה ובתוכן, אתה מסכים לציית לכל החוקים הרלוונטיים, חוקים מקומיים, חוקי מדינה, חוקים לאומיים ובינלאומיים ותקנות, ולא, וגם לא לאפשר או להקל על אחרים, להפר או לפגוע בזכויות כלשהן (לרבות ללא הגבלה זכויות יוצרים, זכויות פרסום או פרטיות, סודיות וסימני מסחר) של אחרים, או בנהלים של איזיפארק או במנגנונים התפעוליים או במנגנוני האבטחה של האתר, כפי שיהיו מעת לעת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה לא תעשה, באופן ישיר או עקיף: (א) שימוש באתר (כולל, ללא הגבלה, בכל מערכות תקשורת המסופקות על ידי האתר) או בתוכן שלו, כדי לקדם, לנהל או לתרום לפעילויות אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של איזיפארק הן  פעולות מרמה, תועבה, פורנוגרפיה, פעולות מסחריות, בלתי הולמות או בלתי חוקיות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מבני פירמידה, דואר זבל, קידום שנאה כלפי כל קבוצה של אנשים, והתנהלות אשר סביר שצפויה לפגוע באחרים, (ב) קציר או איסוף בכל דרך אחרת של מידע שאינו ציבורי לגבי משתמש אחר באמצעות האתר (כולל, ללא הגבלה, כתובות דואר אלקטרוני), ללא הסכמה מראש ובכתב של בעל הזכויות המתאימות למידע כזה.

בנוסף, התוכנה וההמצאות, הרעיונות והמושגים הגלומים בה, הם הקניין הרוחני יקר הערך של איזיפארק ואתה מסכים שלא, במישרין או בעקיפין, (א) לגשת לתוכנה לצורך ניטור הזמינות שלה, ביצועיה או הפונקציונליות שלה, או עבור כל השוואה אחרת או איסוף מידע או למטרות תחרותיות, (ב) לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי או ליצור עבודות נגזרות בהתבסס על התוכנה או כל חלק של האתר, (ג) להעתיק, לתרגם הפוך, לבצע הידור ( decompile ), לפרק או בדרך אחרת להנדס לאחור את התוכנה או כל חלק מן האתר בכל אמצעי שהוא, (ד) לפתח שיטות שיאפשרו לגורמים לא מורשים להשתמש בתוכנה, בין אם למטרות רווח או לא, (ה) להסיר, להשחית, לטשטש או לשנות באופן אחר כל זכות יוצרים או הודעות קנייניות אחרות הכלולות בתוכנה או עליה, (ו) לשלוח או לאחסן חומר מפר, חומר תועבה, חומר מאיים, חומר מוציא דיבה, או חומר אחר בלתי-חוקי או נזיקי, ובכלל זה הפרה של זכויות פרטיות של צדדים שלישיים; (ז) לשלוח או לאחסן חומרים המכילים וירוסים, תולעים, פצצות זמן, סוסים טרויאניים וקוד מזיק או זדוני אחר, קבצים, סקריפטים, סוכנים או תוכניות ("קוד זדוני"); (ח) להפריע או לשבש את השלמות או הביצועים של התוכנה או את הנתונים הכלולים בה; (ט) לעקוף מגבלות טכניות בתוכנה, או להשתמש בכל כלי כדי לאפשר תכונות או פונקציות שאחרת אינן זמינות בתוכנה, (י) להשתמש בכל רובוט, עכביש, מכשיר אוטומטי אחר או בכל כלי אינטרנטי או אחר, כלי ברשת, מכשיר, תוכנה, תהליך שגרתי או ידני, לניטור או להשלכת מידע מהאתר או התוכנה, או לעקוף כל בקשת רובוט להדרה (בכותרות או בכל מקום אחר באתר), (יא) להשתמש בכל תג מוסתר ( meta tags ) או כל "טקסט מוסתר" לניצול כל סימן מסחר או קניין רוחני בבעלות או ברישיון של איזיפארק, (יב) לגשת או לנסות לגשת לכל המערכות של איזיפארק , התוכניות או הנתונים שאינם נגישים על ידי איזיפארק לשימוש ציבורי, או (יג) ליצור או לספק כל אמצעי אחר שדרכו ניתן לגשת אל האתר, למשל, באמצעות server emulators , בין אם למטרות רווח או לא.

אתה תודיע מיד ל איזיפארק על כל  הפרה בפועל או חשד להפרה של התנאים בסעיף זה, ועל כל הפרה בפועל או חשד להפרה או שימוש בלתי מורשה בתוכנה, שאתה נעשה מודע אליו, ותסייע לאיזיפארק במאמציה לרפא, למנוע או להעמיד לדין בגין הפרה או שימוש בלתי מורשה כאמור.

מבלי לגרוע מהתנאים בהסכם זה, איזיפארק לא יכולה להבטיח והיא אינה מבטיחה שמשתמשים אחרים עומדים בתנאים אלה, ואתה תישא בכל הסיכון לפגיעה או פציעה כתוצאה מכל חוסר-ציות שכזה.

איזיפארק רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות או להפסיק כל חלק מהאתר ו/או התוכנה.

איזיפארק אינה אחראית או תומכת במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, בין אם הם מומלצים, מוצעים או מופנים על ידי איזיפארק או בדרך אחרת, ובין אם לאו. שום רכישה של מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים אינה נדרשת לצורך שימוש בתוכנה, וכל רכישה על ידך של מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, ויישום, התאמה אישית וסיוע בשירותי יעוץ אחרים של צדדים שלישיים, וכל חילופי נתונים בינך ובין כל צד שלישי, הוא אך ורק בינך לבין אותו צד שלישי.

מדי פעם אתה עשוי להיתקל בהפרעות בשירות, עיכובים או טעויות באתר ו/או בעת השימוש בתוכנה. זה יכול לנבוע ממספר סיבות, לרבות תחזוקה ש איזיפארק מבצעת באתר, כמו גם מסיבות שמעבר לשליטתה. איזיפארק תנסה לספק לך הודעה מוקדמת בדבר הפרעות, עיכובים או שגיאות כאמור, אבל איזיפארק אינה יכולה להבטיח שהודעה כזו אכן תינתן.

7. היעדר אחריות.

התוכנה מסופקת לך על בסיס "כמות שהוא" ו "על פי זמינות", ללא אחריות מכל סוג שהוא. איזיפארק ונותני הרישיון שלה מתנערים במידה המרבית המותרת על פי דין מכל אחריות, מפורשת, משתמעת, סטטוטורית או אחרת, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת או לאי-הפרה. איזיפארק ונותני הרישיון שלה לא נותנים שום מצג, אחריות, או ערבות באשר לביצוע, אמינות, דיוק, איכות, התאמה, אמיתות, זמינות, דיוק או השלמות של התוכנה או כל פריט הזמין דרך האתר או ביחס לכל שימוש שאינו בהתאמה מלאה לתנאים אלה, רישיונות של צדדים שלישיים, הכללים או כל מסמך שאיזיפארק מעמידה לרשותך באמצעות האתר או בכל דרך אחרת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, איזיפארק ונותני הרישיון שלה אינם מצהירים או מתחייבים כי (א) הגישה או השימוש בתוכנה תהיה מאובטחת, במועד, ללא הפרעות או ללא שגיאות או שתפעל בשילוב עם חומרה, תוכנה, מערכת או נתונים אחרים; (ב) התוכנה תעמוד בדרישות או הציפיות שלך; (ג) כל הנתונים המאוחסנים יהיו מדויקים או אמינים או לא יאבדו, או לא יינזקו או לא יושחתו; (ד) טעויות או פגמים יתוקנו, תיקונים או דרכים לעקיפה יסופקו, או שאיזיפארק תזהה כל באג בתוכנה; (ה) אין בתוכנה או בשרת(ים) שדרכם התוכנה זמינה קוד זדוני; או (ו) שיבושים והפרות אבטחה של התוכנה מצד צדדים שלישיים יימנעו. השימוש שלך באתר ובתוכן ו/או בתוכנה הוא בשיקול דעתך, הסיכון מוטל עליך, ואתה האחראי הבלעדי לכל ההשלכות והתוצאות הנובעות מכך. אם התוכנה תוכח כפגומה, אתה תישא במלוא העלות של כל שירות או תיקון שיידרשו.

8. הגבלת אחריות.

האחריות המצטברת  של איזיפארק הנובעת או הקשורה לתנאים אלה, לשימוש או היעדר היכולת לגשת או להשתמש בתוכנה, תהיה מוגבלת במידה המרבית האפשרית תחת החוק הישים, ובשום מקרה היא לא תעלה על חמישים דולר ארה"ב (50.00$). בשום מקרה איזיפארק , החברות הקשורות לה, חברות בנות שלה, או נותני הרישיון שלה, לא יהיו אחראים, אלא במידה שזה לא אפשרי לשלול אחריות לפי החוק הישים, עבור (א) שימוש או חוסר היכולת להשתמש בתוכנה, (ב) חוסר היכולת שלך לגשת לתוכנה או לפעילותה התקינה בשל כל רשת שאינה מתפקדת כהלכה, (ג) כשלון חומרה או תוכנה ו/ או כל נזק במחשב שלך במהלך או לאחר ההתקנה של תוכנה, (ד) אבטחה לקויה מצדך, במיוחד בהגנה על פרטי החיוב שלך לרבות פרטי כרטיס אשראי, ו/או גישה פיזית לחומרה שלך, רשתות ומערכות, (ה) כישלון מצידך לעמוד בהתחייבויות חוקיות ורגולטוריות לרבות תשלום כל מס בגין השימוש שלך בתוכנה, (ו) כל מעשה של צד שלישי, ובפרט הפרעה מרחוק או וירוסים, (ז) כל מעשיו של אלוהים, מעשי ממשלה, שיטפון, שריפה, רעידת אדמה, מהומות אזרחיות, פעולות טרור, שביתות או בעיות אחרות הקשורות בעובדים ובדיני עבודה, או כשל או עיכובים של ספקי שרות אינטרנט, (ח) הפרה שלך את תנאים אלה, (ט) עלויות רכישה של שירותים חלופיים, (י) כל פציעה גופנית, נזק ישיר, מיוחד, תוצאתי, מקרי, עקיף, פיצויים עונשיים או פיצויים לדוגמא (כולל וללא הגבלה עבור אובדן רווחים, מוניטין, הכנסות, מידע, או שימוש במידע, הפרעות לעסק או לכל נזק או אובדן מסחרי אחר), שייגרם לך או לכל צד שלישי, (יא) הפרעה לשימוש או אובדן או השחתה של נתונים, או (יב) נזק או הפסד הנובע או הקשור לאובדן או שימוש לרעה, או שימוש לא מורשה או חשיפה לא מורשית של פרטי החיוב שלך, כולל פרטי כרטיס אשראי, ופרטים אישיים אחרים; בכל מקרה  תחת כל תיאוריה של אחריות, בין אם חוזית, נזיקית, או אחרת, ולא משנה אם איזיפארק ידעה על האפשרות של נזק או אובדן כזה אם לאו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי אין לנו שליטה על תהליך החיוב, אשר מתבצע באמצעות צד שלישי, ותנאים אלה אינם חלים על תהליך החיוב אשר מתבצע באמצעות צד שלישי, ואתה מסכים לקרוא את מדיניות הפרטיות והתנאים וההגבלות של אותו צד שלישי לפני שאתה נותן כל מידע מסוג זה.

ככל שהדבר מותר על פי החוק הישים, המידע שלך עשוי להיות מעובד, להישמר או להיות מועבר מחוץ למדינה שלך, במקום שבו דיני הפרטיות עלולים שלא להיות מגנים כמו אלה בתחום השיפוט שלך.

9. שיפוי.

אתה, על חשבונך, תשפה ותגן על איזיפארק , החברה האם שלה וחברות קשורות שלה, נושאי המשרה בהן, דירקטורים בהן, סוכנים שלהן ועובדים שלהן וכל מי מטעמם מפני כל תביעה, טענה, תביעה או הליך, ותישא בכל העלויות, התחייבויות, נזקים והוצאות שכר טרחת עורך דין סבירות, במידה שהם נובעים או קשורים עם: (1) השימוש שלך בתוכנה או באתר, או כל שימוש אחר, שימוש לרעה, או שימוש בלתי מורשה בתוכנה ו/או באתר ו/או במכשיר איזיפארק ; (2) הנתונים האישיים שנמסרו על ידך או על ידי מי מטעמך; (3) הפרה שלך של איזה מתנאי ההסכם ו/או הכללים.

איזיפארק תספק לך הודעה בכתב על כל טענה, תביעה או פעולה כאמור. עליך לשתף פעולה באופן מלא בהגנה מפני כל תביעה. איזיפארק שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונה שלה, להיות אחראית בלעדית להגנה ובעלת השליטה הבלעדית בכל נושא שנתון לשיפוי מצדך.

10. סיום ההסכם.

הסכם זה הינו בתוקף עד לסיומו. אתה רשאי לסיים הסכם זה בכל עת על ידי השמדת כל העותקים של התוכנה. הסכם זה יסתיים באופן מיידי ללא הודעה מוקדמת מצד איזיפארק אם לא תעמוד בתנאי כלשהו של הסכם זה. איזיפארק רשאית לסיים את ההסכם בכל עת בהודעה כתובה לך, מכל סיבה או ללא סיבה. כל צד רשאי לסיים את ההסכם באופן מיידי במידה שהתוכנה הפכה, או לדעת אחד הצדדים סביר שהיא תהפוך, למושא של תביעה בגין הפרה של כל זכות קניין רוחני.

לאחר הפקיעה או הסיום של ההסכם: (1) הרישיון שניתן לך לפי תנאים אלה יסתיים, (2) אתה חייב להשמיד את כל העותקים של התוכנה (מלאים או חלקיים) ותחדל מכל שימוש בתוכנה, וכן (3) כל הסכומים שאתה חייב לאיזיפארק (אם בכלל) יעמדו לפירעון מיידי. תנאי של ההסכם אשר מטבעו אמור לשרוד פקיעה או סיום של ההסכם, ישרוד.

11. שינויים לתנאים אלה.

איזיפארק שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, דבר אשר יכנס לתוקף עם הפרסום של גרסה מעודכנת של תנאים אלה באתר. אתה אחראי לבדוק בקביעות את התנאים הללו. המשך שימוש בתוכנה או בכל חלק של האתר לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים כאלה. אם אינך מסכים לתנאים החדשים או השונים, אינך רשאי להשתמש בתוכנה ו/או בכל חלק מהאתר.

12. הגבלת תביעות.

אתה מסכים שעל אף כל קביעה אחרת בחוק, כל תביעה או טענה הנובעת או הקשורה לשימוש בתוכנה ו/או האתר ו/או לתנאים אלה חייבת להיות מוגשת בתוך שנה (1) אחת לאחר שהתביעה או הטענה או עילת התביעה נולדו, אחרת תיגנז.

13. הדין החל ומקום שיפוט.

תנאים אלה יהיו כפופים באופן בלעדי על ידי ויפורשו על פי חוקי מדינת ישראל, מבלי להתחשב בהוראות החוק הנוגעות לברירת דין. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם הסכם זה תהיה נתונה לבתי המשפט המתאימים בתל-אביב – יפו, ישראל. על אף האמור לעיל, איזיפארק תהיה זכאית לבקש סעד של צו מניעה או סעד הצהרתי בכל בית משפט מוסמך.

14. פיקוח על יצוא.

אתה מאשר ומסכים כי חוקי הפיקוח על יצוא של ארה"ב וחוקים אחרים ישימים הנוגעים ליבוא ויצוא חלים על השימוש שלך בתוכנה, כולל נתונים טכניים. בפרט, אך ללא הגבלה, לא ניתן לייצא את התוכנה או לייצאה מחדש (א) לכל מדינה שארה"ב הטילה עליה אמברגו או (ב) לכל אדם ברשימה של משרד האוצר האמריקאי בדבר נתינים המפורטים באופן מיוחד או ברשימת  משרד המסחר האמריקאי בדבר אנשים בלתי מורשים או ברשימת הישויות. על ידי שימוש בתוכנה, אתה מצהיר ומתחייב כי אתה לא נמצא בכל מדינה כזו או בכל רשימה כזו. אתה מסכים שלא התוכנה ולא כל תוצר ישיר שלה ייוצא, במישרין, או בעקיפין, בניגוד לחוקים אלה, או ישמש לכל מטרה אסורה על פי חוקים אלה, כולל, ללא הגבלה, פיתוח, עיצוב, ייצור או הפקה של נשק גרעיני, כימי, או ביולוגי והפצתם.

15. זכויות רישיון ממשלת ארה"ב.

אם התוכנה נרכשה על ידי או מטעם ממשלת ארה"ב או על ידי קבלן ראשי או קבלן משנה של ממשלת ארה"ב (בכל דרגה), זכויותיה של הממשלה בתוכנה ובכל המסמכים הנלווים לה תהיינה רק אלה שנקבעו בהסכם זה.

16. שונות.

הסעדים במסגרת הסכם זה יהיו מצטברים ולא חלופיים, ובחירתו של סעד אחד לא תמנע מקבלת תרופות אחרות אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בהסכם זה.

איזיפארק רשאית להמחות את כל או חלק מזכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה.

אם נקבע על ידי כל בית משפט מוסמך שהוראה שנקבעה בתנאים אלה אינה ניתנת לאכיפה, או שהיא חסרת תוקף או שהיא אינה חוקית, היא תפורש באופן שיש בו היישום הרחב ביותר שניתן לאכיפה, והוא תקף וחוקי. אי-התקפות, אי-החוקיות או חוסר יכולת האכיפה של הוראה בהסכם זה לא ישפיעו על הוראות אחרות בהסכם זה, אשר ימשיכו להיות בתוקף מלא.

כישלון או עיכוב במימוש כל זכות על ידי איזיפארק לא ישמשו כויתור מצדה, ומימוש חלקי של כל זכות לא ימנע מימוש נוסף.

הוראות תנאים אלה לא יפורשו כנגד בעלי האתר, אלא יפורשו באופן ניטראלי והוגן, כתנאים שהוכנסו על ידי צד מיודע ומרצון.

כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשים אך ורק לנוחות ואין להם משמעות משפטית או חוזית.

לבירורים נא לפנות ל: איזיפארק בע"מ, אזור תעשייה צחר, ראש פינה 12000 ישראל.

עדכון אחרון: 13 ביוני 2013.

כל הזכויות שמורות © 2013, איזיפארק בע"מ כל הזכויות שמורות.