תעודת אחריות !

 תעודת אחריות

1)      כתב אחריות זה יהיה בתוקף רק כאשר הוא מצורף לחשבונית מס הכוללת את תאריך הרכישה ורק לאחר שהרוכש מילא את כל פרטיו בספח המצורף לתעודה וזה התקבל בחברת איזי פארק בע“מ או נרשם באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

2)      הגדרות:

א)      ”החברה“ - איזי פארק בע“מ או מי שהוסמך על ידה.

ב)      ”הקונה  - " הגוף שעל שמו נרשם כתב אחריות זה.

3)      האחריות לכרטיס החניה על פי תעודה זו הינה מיום רכישתו ולתקופה של 24 חודשים או תקופת הזיכיון כמפורט בסעיף 11 להלן, המוקדם מביניהם בלבד (להלן "תקופת האחריות"). האחריות לכבל התקשורת USB המצורף הינה למשך 30 יום בלבד מיום הרכישה.

4)      בכפוף לסעיף 6 לכתב אחריות זה, בתקופת האחריות יהא הקונה זכאי לתיקון כל פגם בכרטיס החניה (לא כולל סוללת הכרטיס) או פגמים בעבודת ייצור, שינוי או תיקון כרטיס החניה שנגרמו ע“י החברה או ע“י מי שהוסמך לכך על ידה. החברה ו/או מי מטעמה אחראים להחליף או לתקן ללא תשלום כל חלק ממנגנון הפעולה של כרטיס החניה, אשר יראה לה כפגום או אשר לפי שיקול דעתה נפגם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים לפי התנאים והוראות ההפעלה שיצורפו לכרטיס החניה הנ“ל.

5)      החלפת כרטיס החניה או תיקונו לא יאריכו את תקופת האחריות הנ“ל.

6)      למען הסר ספק, אחריות החברה על פי סעיף 4 לעיל לכתב האחריות, לא תחול במקרים הבאים:

א)      הפגם נגרם עקב שימוש שלא בהתאם להוראות ההפעלה שנמסרו לקונה בכתב ו/או בעקבות שימוש לא נכון ו/או בלתי סביר בכרטיס החניה.

ב)      כרטיס החניה תוקן ו/או נעשו ניסיונות לתקנו ו/או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך ע“י החברה.

ג)       הפגם נגרם כתוצאה משימוש בסוללה שאינה מתאימה ו/או כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של כרטיס החניה שלא יוצרו ע“י החברה ו/או שלא סופקו ע“י החברה ו/או ע“י גורם מוסמך מטעמה.

ד)      הפגם נגרם ע“י רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, חדירת נוזלים או זדון של הקונה או כל צד שלישי אחר.

ה)     הפגם נגרם עקב שבר או מכה מכל סוג שהוא.

ו)        הפגם נגרם כתוצאה מכוח עליון.

7)      מלבד תיקונו או החלפתו של כרטיס החניה, החברה תהא פטורה מכל חבות ומתשלום כל פיצוי ו/או שיפוי על נזקים ישירים ו/או עקיפים שיגרמו מאי פעולת כרטיס החניה, או מפעולה לקויה שלו, לרבות קבלת דו“חות חניה, קריאה שגויה של יתרת  שעות וכו'.

8)      האחריות עפ“י תעודה זו מוגבלת אך ורק לתפקודו התקין של כרטיס החניה, מנגנון ההפעלה של כרטיס החניה והרכיבים הכלולים בו, למעט סוללת הכרטיס. החברה פטורה מכל אחריות אחרת, לרבות תקלות העשויות להיגרם ממערכות, אמצעים ואביזרים אשר מצויים בסביבת הפעולה של הכרטיס.

9)      האחריות עפ“י תעודה זו אינה חלה על הסוללה בכרטיס החניה.

10)  תיקון או החלפה של כרטיס החניה, לפי שקול דעת החברה, מכוח אחריות החברה על פי כתב אחריות זה, יעשה רק באחת מתחנות השירות המוסמכות המפורטות בפרסומים מטעם החברה וכנגד הצגה של תעודת אחריות זו, כשהיא בתוקף. הבאת כרטיס החניה לתחנת השירות הינה באחריותו של הקונה ועל חשבונו.

11)   מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) והחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ ("משכ"ל"), המפעילות את הסדר החניה הארצי ברשויות המקומיות,

       הגיעו להסכם עם החברה להארכת תקופת הזיכיון על פיו תמשיך חברת איזי פארק לספק     

       שירותי חניה ארציים עד ליום 10.7.2018 (להלן: "התקופה המוארכת").

       החל מיום 11.7.2018 ועד ליום 11.7.2020 לא יעמדו לטובת הציבור שירותי פריקה ו/או

       טעינה ו/או אחזקה ו/או אחריות לכרטיס ואיזי פארק תספק שירותי קריאת יתרת טעינה

       בלבד של הכרטיסים שיוותרו בידי הציבור על מנת לאפשר פדיון היתרה הטעונה בכרטיס נכון

       למועד 11.07.2020. משכ"ל ו/או איזי פארק, אינן מחויבות למתן כל שירות שהוא של כרטיסי

       חניה איזי  פארק לאחר ה- 11.7.2020, אלא אם כן תקופת ההסכם תוארך ותינתן על כך

       הודעה לציבור.  

12)  כל הארכה אפשרית של תנאי ההסכם עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ תפורסם באתר החברה.

13)  סמכות השיפוט הייחודית בכל סכסוך שיתגלה בין הצדדים, הנוגע לכתב אחריות זה והנובע ממנו, תהא לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו ולא לכל בית משפט אחר.

      בברכה,

      איזי פארק בע“מ

      איזי פארק בע"מ אזור תעשיה צ.ח.ר., ת.ד. 608 , ראש פינה 12000 טל.  1-700-700-789